Brynsveien 146

Bærums første bærekraftige boligtun
Nominert til Bærum kommunes Klima – og miljøpris 2019

Urbant med småbrukskvaliteter 

I Brynsveien 146, i gåavstand fra T-banestasjonen på Kolsås i Bærum ligger det en hemmelig hage; en grønn og vakker tomt med vidt utsyn utover jordene til Bryn gård og elven Lomma. 

Til denne hagen er det utviklet en modell for Bærums første bærekraftige boligtun. 

Om

Initiativtager til prosjektet er Idun Winge. Allerede i 2013 begynte hun å jobbe med utvikling av den bærekraftige boligmodellen sammen med Snøhetta arkitektkontor. Hun har bakgrunn som Kaospilot og arbeid med konseptutvikling. I tillegg til å drive Bærekraftssenteret i Bærum, jobber hun med konseptutvikling av Inkludering Norge og studerer ved EQ Institue. Idun Winge har også en nettbutikk med ett eneste produkt: FNs bærekraftspin – www.sdgpin.no. FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD) har gitt Bærekraftssenteret tillatelse til å selge bærekraftspinen i Norge. Tillatelsen er basert på modellen for bærekraftige boligtun, som er vurdert til et fremtredende holistisk eksempel på hva som skal til for å nå bærekraftsmålene. Inntekten av salget går til videreutvikling av modellen og realisering av piloten i Bærum.

Bærekraft

i et større perspektiv

Vi vet at vi må legge om livsstilen for å stoppe klimaendringene, men det kan være lettere sagt enn gjort. Modellen setter bærekraft som overordnet premiss for bomiljøet. Det tilrettelegger for et miljø som verner om både menneskene og naturen. I boligtunet er alt ferdig tilrettelagt for en klimapositiv livsstil som ikke kompromisser med høy levestandard. 

Hvis alle begynner å leve sånn vil det går bra.

Et godt sted å bo for både felleskap og privatliv

Boligtunet passer for alle som ønsker å leve mer bærekraftig, og boligene har livsløpsstandard. Det felles uteområdet gjør fellesskap til en selvfølgelig del av bomiljøet, og skaper trygghet og tilhørighet for både barn og voksne. Samtidig har hver boenhet sine private uteområder, og den kontemplative delen av boligen nærmest svever uforstyrret mellom trestammene. Dette gir stor frihet, og grad av deltagelse i fellesskapet er opp til hver enkeltes ønsker. Arkitekturen hensyntar dermed en god balanse mellom sosialt og privat liv for best mulig livskvalitet. Et premiss for trivsel er at alle bidrar der de selv synes det er gøy.

grønne energiløsninger

Grønne energiløsninger gir lune og sunne hus

og null strømregninger

Energiteknisk får boligtunet all strøm fra egen lokal energiproduksjon gjennom solceller, solfangere og jordvarme. Bruk av balansert ventilasjon kombinert med isolerte vinduer og bygningskropp gir et minimum av varmetap.

Fornybar energiproduksjon på tomten kompenserer for klimagassutslipp fra driften av bebyggelsen som helhet. 

Fotavtrykk

Modellen er utviklet etter en «touch the earth lightly»-innstilling. Tomten behandles skånsomt og byggene tilfører stedet mer kvalitet enn det tar. Når et bygg plasseres på jordens overflate ødelegges vegetasjonsareal tilsvarende byggets fotavtrykk. Jordens naturlige CO2-lager reduseres og gir et negativt grønt flateregnskap. I Brynsveien 146 krager boligene ut i løvskogen og hviler med kun 50% av fotavtrykket på det øvre platået. De grønne takene oppveier byggenes fotavtrykk på bakken og gir dermed et vegetasjonsareal som går i pluss. 

Dyrke egen mat

Delingsløsninger

Brukermedvirkning

For tomteeiere eller bærekraftsinteressenter andre steder enn Bærum

Den bærekraftige boligmodellen har hatt eiendommen i Brynsveien 146 i Bærum som utgangspunkt for det første pilotprosjektet. Konseptet er samtidig optimalisert for overførbarhet av typologien også til andre tomter og situasjoner. Det betyr at boligtunet med alle sine kvaliteter kan tilpasses ethvert sted og etableres nærmest hvor som helst. 

Har du en tomt et annet sted vil vi veldig gjerne ta en prat for å dele idéer og snakke om mulighetene.

Bærum kommune spiller en avgjørende rolle for det bærekraftige pilottunet

Kommunen skriver på sine hjemmesider:

Kommunen skriver på sine hjemmesider: 

Asker og Bærum skal være blant de beste på bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er godt i gang, og vi har alle forutsetninger for å lykkes med dette. 

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Bærum, både sosial, økonomisk og grønn bærekraft.

En ny internasjonal undersøkelse viser at Asker og Bærum ligger godt an til å oppfylle FNs bærekraftsmål på mange områder. 

«Sammen skaper vi fremtiden med vekt på kvalitetene mangfold, raushet, bærekraft», lyder visjonen til Bærum kommune. Videre er verdiene «åpenhet, mot og respekt». 

Bærum kommune er med andre ord en kommune som viser reell klimahandling og tydelig prioriterer bærekraftige løsninger for det grønne skiftet. Kommunen jobber for å være åpen, respektfull, modig og raus. 

Den klimapositive boligutbyggingen er fremdeles helt i startfasen, samtidig som vi vet at all bygging fremover må legges om for at vi skal klare å stoppe klimaendringene. Boliger blir mye dyrere for boligkjøperne og har færre muligheter for å realiseres hvis saksbehandlingen blir komplisert og tar lang tid. Det er derfor avgjørende hvordan kommunene i Norge møter de bærekraftige prosjektene i saksbehandling. Alle kommuner har vide fullmakter i byggesaksbehandling innad i sin egen kommune og grønne prosjekter skal alltid tydelig prioriteres.

Vi utfordrer Bærum kommune til å bruke Brynsveien 146 som eksempel på hvordan fremtidens bærekraftsprosjekter vil bli løftet frem og prioritert.

Hva folk sier om grønnere...

Vi mener dette prosjektet er viktig fordi det bidrar til å utvide rammene for bærekraftig byggeri til å omfatte økologiske og sosiale parametere på lik linje med energimessige. 

Snøhetta

Vi liker å ha forbildeprosjekter i Bærum. Dette går rett inn i vår tenkning om å være en ambisiøs klimakommune. Jeg er begeistret over de spektakulære planene som representerer nok et lite månelandingsprosjekt.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog

Winge har utviklet et verdibasert konsept med fokus på klimaløsninger og samfunnsansvar.

Juryleder Morten Skauge og ordfører Lisbeth Hammer Krogs begrunnelse for nominasjon til Bærums Klima – og miljøpris 2019

Prosjektet skal ha utgangspunkt i en holistisk tilnærming til bærekraft hvor økologiske, energimessige og sosiale aspekter skal underbygge hverandre i en helhet. Bærekraft er grunnpremiss for alle beslutninger. Eksisterende biologisk mangfold skal ikke forringes. Det anbefales at Innovasjon Norge ser på mulighetene til å støtte opp dette ambisiøse boligprosjektet med tilskudd.

FutureBuilt

Det foregår en rask utvikling på området bærekraftig byggeri, drevet frem av både forskningskrav og av en stadig økende forståelse av situasjonens alvor. Bygningsbransjen står midt i en bratt læringskurve. Vi ser det som et privilegium å få være med på denne spennende og særdeles viktige utviklingen gjennom dette prosjektet.

Snøhetta

Initiativet er svært ønsket i kommunen, både politisk og administrativt. Husbanken har investert kompetansemidler i dette FutureBuilt prosjektet og vi ser svært gjerne at prosjektet blir realisert.

Seniorarkitekt i Husbanken

SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet for å skape og etablere energi- og klimavennlige løsninger. Programmet skal bidra til innovative og lønnsomme prosjekter innen bygg og transport som er attraktive og reduserer klimagassutslipp. Brynsveien 146 innehar kvaliteter og muligheter for å etablere egne prosjekter i tilknytning til SmartCity Bærum f.eks. forskningsprosjektet OneTonneLife. I tillegg er konseptet spennende fordi det kan gi mulighet for å etablere en helhetlig klimagassprofil i prosjektet som både omfatter teknisk utstyr og profil knyttet til levesett.

Smart City Bærum

kontakt

email

info@grønnere.no

call

46 123 456 789